پروژه های قم

موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه
تامین تجهیزات سیستم بلیت الکترونیک مونوریل قم 1391-1394 برای 7 ایستگاه تعداد 61 عدد گیت شرکت مپنا خاتمه یافته دارد