پروژه های تهران

پروژه های تهران

موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه
طراحی سیستم تهویه تونل برای ایستگاههای خط 4 مترو تهران و اجرا 1386-1392 طراحی تهویه و اجرا ایستگاه خط 4 شرکت مترو تهران شرکت بهرو ازسال 86 تا کنون در حال کار است دارد
طراحی تهویه و اجرای سیستم برای 25 ایستگاه خط 3 مترو تهران 1392-1398 برای 25 ایستگاه خط 3 مترو تهران شرکت مترو تهران
شرکت بهرو
از سال 94 تا کنون در حال کار است دارد
تامین فن های خط 6 مترو تهران فاز 1 1398-1396 برای 10 ایستگاه مشارکت شرکت مپنا شرکت سابیر بین الملل شرکت فراب در حال بهره برداری است دارد
تامین فن های خط 7 مترو تهران فاز 1398-1396 برای 10 ایستگاه مشارکت شرکت مپنا شرکت سابیر بین الملل شرکت فراب در حال بهره برداری است دارد
موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه
طراحی سیستم بلیت الکترونیک مترو تهران 1382-1388 تجهیز بیش از 100 ایستگاه مترو تهران شرکت مترو تهران از سال 82 تا کنون در حال کار است دارد
طرح توسعه بلیت الکترونیک مترو تهران در خطوط یک تا پنج 1388-1392 تکمیل تجهیزات و آماده سازی سیستم برای ایستگاههای دیگر خطوط مذکور

شرکت بهره برداری

شرکت مترو تهران

شرکت بهرو

در حال کار است دارد
تامین سخت افزار طرح جمع آوری کرایه خط 3 مترو تهران 1393-1397 بیش از 23 ایستگاه شرکت بهره برداری مترو تهران شرکت بهرو از سال 94 تا کنون در حال بهره برداری است دارد
نگهداری و تعمیرات سخت افزار و نرم افزار  بلیت الکترونیک مترو تهران 1389-1384 برای کل خطوط مترو و همه ی ایستگاهها شرکت بهره برداری خاتمه یافته دارد
تامین قطعات یدکی برای سیستم بلیت الکترونیک مترو تهران 1393 قطعات یدکی برای 5 سال شرکت بهره برداری شرکت مترو تهران خاتمه یافته دارد
موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه
نگهداری و تعمیرات تهویه تونل مترو تهران و سیستم BAS 1393-1397 نگهداری و تعمیرات کل خطوط مترو تهران

شرکت بهره برداری

شرکت مترو تهران

شرکت بهرو

خاتمه یافته دارد
طراحی و اجرای سامانه BAS خط 4 مترو تهران 1397-1386 برای 20 ایستگاه مترو تهران

شرکت مترو تهران

شرکت بهرو

از سال 88 تا کنون در حال کار است دارد
طراحی و اجرای سیستم BAS خط 3 مترو تهران 1398-1396 برای 11 ایستگاه شمالی خط 3 مترو تهران

شرکت مترو تهران

شرکت بهرو

ادامه دارد دارد