پروژه های شیراز

موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه
طراحی سیستم بلیت الکترونیک قطار شهری شیراز خط 1 فاز 1و اجرا 1391-1394 برای 8 ایستگاه از فاز 1 خط 1 شرکت آریا همراه در حال کار است دارد
طراحی سیستم بلیت الکترونیک قطار شهری شیراز خط 1 فاز 2و اجرا 1394-1398 برای 11 ایستگاه از فاز 2 خط 1 قطار شهری شیراز در حال اجرا است دارد