پروژه های اصفهان

موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه
طراحی سیستم بلیت الکترونیک قطار شهری اصفهان خط 1 و اجرا 1392-1394 برای 10 ایستگاه شرکت صاپا در حال کار است دارد