پروژه های تبریز

موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه
طراحی سیستم بلیت الکترونیک مترو تبریز خط 1 1390-1395 برای 18 ایستگاه تعداد 152 عدد گیت شرکت زعیم در حال کار است دارد