پروژه ها

پروژه های شیراز

موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه طراحی سیستم بلیت الکترونیک قطار شهری شیراز خط 1 […]

پروژه های اصفهان

موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه طراحی سیستم بلیت الکترونیک قطار شهری اصفهان خط 1 […]

پروژه های تبریز

موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه طراحی سیستم بلیت الکترونیک مترو تبریز خط 1 1390-1395 […]

پروژه های قم

موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه تامین تجهیزات سیستم بلیت الکترونیک مونوریل قم 1391-1394 برای […]

پروژه های مشهد

موضوع پروژه سال اجرا ظرفیت پروژه کارفرما وضعیت کنونی رضایت نامه طراحی سخت افزار کنترل بلیت الکترونیک و راهبند برای […]